Znak Politechniki Warszawskiej

O platformie

Politechnika Warszawska jest uczelnią techniczną, w której funkcjonuje wiele zespołów naukowo-badawczych prowadzących prace z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć z obszaru nauk o życiu.

Pobieżny przegląd wydziałowych stron WWW pokazuje szerokie spektrum zespołów badawczych na naszej Uczelni od inżynierii biomedycznej, poprzez bioinżynierię i biotechnologię, biocybernetykę i bioinformatykę a kończąc na biomateriałach. Jest to duży ale rozproszony potencjał, z którego Uczelnia nie korzystała dotąd w pełni na płaszczyznach: naukowo-badawczej, dydaktycznej czy wizerunkowej.

Ta diagnoza była podstawą inicjatywy JM Rektora utworzenia na Politechnice Warszawskiej interdyscyplinarnej platformy, skupiającej zespoły naukowo-badawcze działające na styku techniki, technologii z szeroko pojętym obszarem BIO, stanowiącej jeden z czterech „strategicznych obszarów tematycznych badań i rozwoju technologii w Polsce".

Grupa inicjatywna, złożona z przedstawicieli wydziałów (Mechatroniki, Chemicznego, Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Elektroniki i Technik Informacyjnych, Inżynierii Materiałowej, Fizyki, Matematyki i Technik Informacyjnych oraz Inżynierii Produkcji), które odpowiedziały na pierwsze zaproszenie spotkały się i zaproponowały powołanie Interdyscyplinarnej Platformy Biotechnologii i Inżynierii Biomedycznej Politechniki Warszawskiej (InterBioMed_PW).

Celem tej inicjatywy było stworzenie w Politechnice Warszawskiej sieci zintegrowanych i ściśle współpracujących specjalistycznych laboratoriów badawczych w oparciu o jednostki już posiadające ogromne doświadczenie w dziedzinie biotechnologii, bioinżynierii i bioinformatyki. Utworzenie takiej sieci pozwoli na osiągnięcie aparaturowej masy krytycznej niezbędnej do prowadzenia dużych, w tym międzynarodowych i multidyscyplinarnych projektów badawczych.

Interdyscyplinarna Platforma InterBioMed_PW, skupia obecnie 29 zespołów naukowo-badawczych o różnym profilu z 10 wydziałów Uczelni. Formuła Platformy jest otwarta i zapraszamy zespoły naukowo-badawcze o w/w profilu z całej Uczelni. Nie jest naszą intencją tworzenie sztucznych tworów obejmujących wydziały PW, ale integracja grup realizujących prace o podobnej lub komplementarnej tematyce. Planowane jest rozszerzenie tej inicjatywy na inne uczelnie warszawskie (WUM, SGGW, WAT). Pierwsze spotkanie naukowców Politechniki Warszawskiej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, na którym wybrane zespoły przedstawiły potencjalne obszary współpracy obu uczelni, odbyło się 25 listopada 2016 r. Kluczową wykładnią funkcjonowania Platformy jest jak najbardziej efektywne wykorzystanie Laboratorium Centralnego CEZAMAT, w tym laboratoriów przygotowanych do projektowania i realizacji interdyscyplinarnych projektów badawczo- rozwojowych z pogranicza inżynierii, chemii i biologii ulokowanych na  IV kondygnacji LC.

Za grupę inicjatywną
Prof. Elżbieta Malinowska – Wydział Chemiczny
Prof. Zbigniew Brzózka – Wydział Chemiczny